Indmeldelse på Privatskolen i Frederikshavn

Indskrivningsprocedure

Det er muligt at skrive sit barn op på venteliste til Privatskolen i Frederikshavn umiddelbart efter barnets fødsel – når barnet har fået CPR-nr.

Privatskolen optager også elever løbende, når der er ledige pladser.

For at komme i betragtning til en plads på Privatskolen skal skolens elektroniske ventelisteformular udfyldes, og der skal indbetales et administrationsgebyr på kr. 250.

Der er tale om et éngangsgebyr, som ikke tilbagebetales, selvom barnet ikke opnår optagelse på skolen. Forældrene modtager herefter en bekræftelse pr. mail om, at barnet er registreret på ventelisten.

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at sørge for, at kontaktoplysningerne (mailadresse og telefonnr.) er opdaterede, så det er muligt for skolen at tage kontakt i tilfælde af en ledig plads.

Søskendeordning

Privatskolen i Frederikshavn har en søskendeordning således, at søskende til elever i 0.-6. klasse har fortrinsmulighed.

Søskende defineres hos os som børn, der har samme folkeregisteradresse (hel-, halv- eller bonussøskende, adoptivbørn, plejebørn), og biologiske søskende, der efter forældres skilsmisse bor på forskellige folkeregisteradresser sammen med enten deres biologiske mor eller far.

Børn af ansatte

Børn af ansatte på Privatskolen har ikke fortrinsmulighed for optagelse på skolen.

Venteliste

Elever optages i den rækkefølge, administrationsgebyret er modtaget, på henholdsvis en drenge- og pigeliste, idet der tilstræbes en ligelig fordeling af begge køn.

Vi oplyser ikke om et barns placering på ventelisten.

Før-optagelsessamtale

Når der opstår en ledig plads, og eleven er øverst på ventelisten, bliver forældrene kontaktet pr. telefon og inviteres sammen med eleven til en før-optagelsessamtale på skolen med skoleleder og kommende klasselærer.

Formålet med samtalen er dels gensidig forventningsafstemning og udveksling af informationer for så vidt muligt at sikre, at valget af Privatskolen er det rette for eleven – dels at sikre at det kommende samarbejde mellem skole og hjem kan komme så godt fra start som muligt, og derved styrke elevens fremtidige udvikling og læring på Privatskolen.

Besluttes det at optage eleven på Privatskolen, orienterer klasselæreren det øvrige lærerteam omkring klassen samt elever og forældre i klassen, så alle er klar til at modtage den nytilkomne elev.

Indhentning af oplysninger

Hvis forældrene vil give deres skriftlige samtykke hertil, indhentes oplysninger fra forrige skole og eventuelt PPR om barnet.

Opfølgningssamtaler

Elever til eksisterende klasser vil cirka 14 dage efter start på Privatskolen blive inviteret til en samtale med klasselæreren om forløbet af opstarten på skolen. Cirka 1 måned efter opstart inviteres forældre og elev til en opfølgningssamtale med skoleleder og klasselærer om elevens sociale og faglige trivsel på skolen.

Indmeldelsesgebyr

For kommende børnehaveklassebørn opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 250 i januar det år, de skal begynde på Privatskolen

For elever til 1.-9. klasse opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 250 sammen med 1. måneds skolepenge.

Kommende elever til 10. klasse skal indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 250 samt 1. rate til studieturen på kr. 1.600.

Nuværende elever til 10. klasse skal indbetale 1. rate til studieturen på kr. 1.600.

Elevkvotient

Det tilstræbes, at der maksimalt er 20 elever pr. klasse – dog kan skolelederen i samråd med klasselæreren altid foretage en individuel vurdering.