Indmeldelse på Privatskolen i Frederikshavn

Indskrivningsprocedure

Det er muligt at skrive sit barn op på venteliste til børnehaveklassen på Privatskolen i Frederikshavn umiddelbart efter barnets fødsel, når barnet har fået CPR-nr.

For at komme i betragtning til en plads på Privatskolen i Frederikshavn skal skolens elektroniske ventelisteformular udfyldes, og der skal indbetales et administrationsgebyr på kr. 250. Der er tale om et éngangsgebyr, som ikke tilbagebetales, selvom barnet ikke opnår optagelse på skolen. Forældrene modtager herefter en bekræftelse pr. mail om, at barnet er registreret på ventelisten.

Privatskolen optager også elever løbende, når der er ledige pladser i de etablerede klasser.

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at sørge for, at kontaktoplysningerne (mailadresse og telefonnr.) er opdaterede, så det er muligt for skolen at tage kontakt i tilfælde af en ledig plads.

Søskendeordning

Privatskolen i Frederikshavn har en søskendeordning således, at søskende til elever i 0.-6. klasse har fortrinsmulighed.

Søskende defineres hos os som børn, der har samme folkeregisteradresse (hel-, halv- eller bonussøskende, adoptivbørn, plejebørn), og biologiske søskende, der efter forældres skilsmisse bor på forskellige folkeregisteradresser sammen med enten deres biologiske mor eller far.

Børn af ansatte

Børn af ansatte på Privatskolen i Frederikshavn har ikke fortrinsmulighed for optagelse på skolen.

Venteliste

Elever optages i den rækkefølge, administrationsgebyret er modtaget, på henholdsvis en drenge- og pigeliste, idet der tilstræbes en ligelig fordeling af begge køn.

Vi oplyser ikke om et barns placering på ventelisten bortset fra børn på ventelisten til børnehaveklasse.

Optagelsessamtale

I slutningen af oktober inviteres forældre og børn til kommende børnehaveklasse til en individuel optagelsessamtale med skoleleder.

I midten af januar inviteres forældre og elever til kommende 7.Z til en individuel optagelsessamtale med skoleleder samt efterfølgende rundvisning på skolen.

I midten af februar inviteres forældre og elever til kommende 10. klasse til en individuel optagelsessamtale med skoleleder samt efterfølgende rundvisning på skolen.

Når der opstår en ledig plads i en allerede etableret klasse, og eleven er øverst på ventelisten, inviteres forældre og elev til en individuel optagelsessamtale på skolen med skoleleder og klasselærer samt efterfølgende rundvisning på skolen. Besluttes det at optage eleven på Privatskolen i Frederikshavn, orienterer klasselæreren det øvrige lærerteam samt elever og forældre i klassen, så alle er klar til at modtage den nytilkomne elev.

Formålet med optagelsessamtalerne er dels gensidig forventningsafstemning og udveksling af informationer for så vidt muligt at sikre, at valget af Privatskolen i Frederikshavn er det rette for eleven – dels at sikre, at det kommende samarbejde mellem skole og hjem kan komme så godt fra start som muligt, og derved styrke elevens fremtidige udvikling og læring på Privatskolen i Frederikshavn.

Indhentning af oplysninger

Hvis forældrene vil give deres skriftlige samtykke hertil, indhentes oplysninger fra forrige skole og eventuelt PPR om barnet.

Indmeldelsesgebyr

For kommende børnehaveklassebørn opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 250.

For elever til allerede etablerede klasser opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 250 sammen med 1. måneds skolepenge.

For elever til kommende 7.Z opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 250 samt et indskud til lejrskolen i 8. klasse svarende til det beløb, de etablerede 6. klasser har opsparet.

Kommende elever til 10. klasse skal indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 250 samt 1. rate til studieturen på kr. 1.600.

Nuværende elever til 10. klasse skal indbetale 1. rate til studieturen på kr. 1.600.

Elevkvotient

Det tilstræbes, at der maksimalt er 20 elever pr. klasse – dog kan skolelederen i samråd med klasselæreren i særlige tilfælde foretage en individuel vurdering om optagelse af elev nr. 21.