Retningslinier bestyrelsen – §3

­

SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisnings-ministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og regler og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), og vælges alle efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk. 4. Hvert år vælges af forældrekredsen to suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere af bestyrelsens medlemmer træder ud af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.

Stk. 6. Generalforsamlingen kan afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for generalforsamlingen indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod deres ønske.

Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 9. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse d.v.s. skolens leder og souschef/viceinspektør kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Desuden kan to repræsentanter fra skolens personale deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der ved-rører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler, for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder
habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 16. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 17. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 22, angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 19. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert medlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestem-melser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 21. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 22. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til general-forsamlingens vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. § 7, stk.7.

Stk. 23. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, herunder fastsættelse af størrelsen af skolepenge, jf. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3,
Stk. 21, § 10, stk. 1, og § 11, stk. 2.