VEDTÆGTER FOR PRIVATSKOLEN I FREDERIKSHAVN VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGER DEN 12. OKTOBER 2006 OG DEN 14. NOVEMBER 2006.
Godkendt af Undervisningsministeriet d. 20. februar 2007.
  
§ 1
 
Stk. 1.Skolens navn er Privatskolen i Frederikshavn. Skolen er oprettet i 1885.
Stk. 2.Skolens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
Skolen driver virksomhed fra adressen Peter Wessels Vej, 9900 Frederikshavn.
 
Stk. 3.Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Skolen har CVR-nr. 60 31 27 10.
 
§ 2
SKOLENS FORMÅL
 
Skolens formål er at drive en faglig, boglig privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 2.  Det er skolens mål at give eleverne en undervisning, der opfylder de krav, der stilles i skolelovgivningen, og som mindst er på højde med folkeskolens.
Stk. 3.  Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Stk. 4. Det er endvidere skolens mål, at fremme medmenneskelig forståelse og kommunikations – og samarbejdsevne, at påvirke eleverne til en selvstændig og vurderende holdning, samt at stimulere deres skabende evner.
Der tilstræbes et trygt miljø og et aktivt samarbejde mellem elever, forældre og personale.
  
§ 3
SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER
 
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og regler og andre regler for friskoler og private grundskoler.
Stk. 2.  Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), og vælges alle efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Kandidater til valg af femte medlem kan vælges udenfor forældrekredsen, men vælges til bestyrelsen af forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
 
Stk. 4.Hvert år vælges af forældrekredsen to suppleanter, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere af bestyrelsens medlemmer træder ud af bestyrelsen.
 
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.
Stk. 6. Generalforsamlingen kan afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for generalforsamlingen indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod deres ønske.
Stk. 8. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 9. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse dvs. skolens leder og souschef/ viceinspektør kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Desuden kan to repræsentanter fra skolens personale deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.
 
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.
Stk. 11.  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 14. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler, for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk. 6. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 16. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 17. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
 
Stk. 18.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 22, angivne beslutninger vedrørende
fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Stk. 19. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert medlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet
skal indføres i protokollen.
Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Stk. 21. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
Stk. 22. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til generalforsamlingens vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. § 7, stk.7.
Stk. 23. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, herunder fastsættelse af størrelsen af skolepenge, jf. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3,
Stk. 21, § 10, stk. 1, og § 11, stk. 2. 
 
§ 4
REGNSKAB M.V.
 
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 4.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk. 5.  Bestyrelsen vælger skolens revisor.
Stk. 6.  Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 
 
§ 5
FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG GENERALFORSAMLING.
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen.
Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har barnet i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen, hvorved bemærkes, at forældremyndighedsindehavere altid har ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er optaget på listen. 


§ 6

 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.
Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.
Stk. 3.Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 
Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende. 
 
§ 7
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen, som består af forældrekredsen, indkaldes af bestyrelsen.
Forældre til elever på Privatskolen i Frederikshavn har møde – tale – og stemmeret ved generalforsamlingen.
Generalforsamlingen, som består af forældrekredsen, indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3, stk. 3, og 4.
6. Valg af 2 suppleanter, jf. § 3, stk. 4.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.
Stk. 2. På generalforsamling, som består af skolens forældrekreds, hvor der vælges tilsynsførende efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, suppleres dagsordenen med følgende punkter:
1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
2. Beslutning om, hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunen.
3. Fastsættelse af højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling af tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsførende.
Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af generalforsamlingen.
Stk. 4.  Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsen og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.
Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 11, stk. 2.
Stk. 8.  Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.
Stk. 9.  Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.
Stk. 10.  Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.
Stk. 11.  Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.
Stk. 12.  Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 13.  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Stk. 14.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det, eller mindst 20 af forældrekredsen skriftligt kræver det.
Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 15.  Generalforsamlingens kompetencer er anført i §. 3, stk. 4, § 3, stk. 5, § 3, stk. 22, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.
 
§ 8.
SKOLENS DRIFT.
 
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.
Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole – og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3.  Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
 
§ 9.
TEGNINGSRET.
 
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
Stk. 2.  Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3.  Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk. 4.
Stk. 4.  Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 10.
ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT.
 
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. § 3, stk. 18 og § 7, stk. 7.
Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.
§ 11.
NEDLÆGGELSE AF SKOLEN.
 
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 18.
Stk. 2. Bortset fra det i foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til at antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2. stk. 1, og 2, skal skolen nedlægges.
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse er truffet.
Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 7.  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med
vedtægten.
Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 9.  Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Offentliggjort på skolens hjemmeside d. 10. april 2007.